Almanca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri – 1

1
1327

Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların Almanca’ya çevirisi ve telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve Almanca’yı kısa yoldan öğrenmek isteyenler için.

 

TÜRKÇE ALMANCA
Yazılışı Okunuşu
Merhaba Guten Tag. Guten tag.
Günaydın. Guten Morgen. Guten morgen.
Tünaydın. Guten Abend. Guten abent.
İyi günler. Guten tag. Guten tak.
İyi akşamlar. Guten abend. Guten abent.
İyi geceler . Gute nacht. Gute naht.
Teşekkür ederim. Danke sehr. Dankı zeğr.
Bir şey değil . Nicht zu danken Niht zu danken.
Nasılsınız? Wie geht es ıhnen Vi geyts iğnen?
Sağolun, iyiyim. Danke gut. Dankı guğt.
Evet. Ja. Ya.
Hayır. Nein. Nayn.
Hanım. Dame. Dağme.
Bey. Herr. Her.
Lütfen. Bitte. Bite
Affedersiniz. Entschuldigen Sie Entşuldigen zi.
Acıktım. Ich bin hungrig. İh bin hungrig.
Susadım. Ich habe durst. İh habe durst.
Kayboldum. Ich bin verloren. İh bin ferloren.
Tamam. Einvestanden. Aynferştandın.
Önemli. Wichtig. Vihtik.
Acele. Eilig. Aylig.
İmdat! Hilfe! Hilfe!
Hoşgeldiniz. Willkommen sie. Vilkomın zi.
Hoşbulduk. Danke sehr. Dankı zeğr.
Allahasmarladık. Aufwiedersehen. Auf viğder seyen.
Güle güle. Schüs. Cüs.
Anlıyorum. Ich verstehe. Ih ferşteye.
Anlamıyorum. Ich verstehe nicht İh ferşteye niht.
Biliyorum. Ich weiss. Ih vays.
Bilmiyorum. Ich weiss nicht. Ih vays niht.
İstiyorum. Ich möchte. Ih möhte.
İstemiyorum. Ich möchte nicht. İh möhte niht.
Lütfen bana… Können sie mir bitte… Könen zi myir bite…
Yardım edin. Helfen Sie mir. Helfen zi miyr.
Dün. Gestern. Gestern.
Bügün. Heute. Hoyte.
Yarın. Morgen. Morgen.
Sabah. Morgen früh. Morgen frü.
Ögle. Mittag. Mitak.
Akşam. Abent. Abent.
Gece. Nacht. Naht.
Burada. Hier. Hiyr.
Şurada. Dort. Dort.
Orada. Dorthin. Dortin.
Sağda. Recht. Rehyts.
Solda. Links. Links.
Önde. Vorn. Forn.
Arkada. Hinten. Hinten.
İleride. Drüben. Drüben.
Dosdoğru. Ganz gerade aus. Gans grade aus.
Var. Es gibt. Es gibt.
Yok. Es gibt nicht. Es gibt niht.
Merhaba. Hallo. Hallo.
Nasılsınız? Wie geht es Ihnen? Vi geyt es iğnen?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Danke sehr,es geht mir gut.wie geht es ihnen? Dankı zeğer,es geyt mir gut. Vi geytes iğnen?
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Danke seher,mir geht es auch gut. Danke zeğr,miyr geyt es auh gut.
Adınız ne? İhre Name bitte? İğre nağme bite?
Adım Sedat ONAR, sizin adınız ne? Meine name ist Sedat ONAR, wie ist Ihre name? Mayne nağme ist Sedat ONAR vi ist iğre nağme?
Nerelisiniz? Woraus sind Sie? Voraus zind zi?
Türküm. Ich bin ein Türke. İh bin ayn Türke.
Nerede kalıyorsunuz? Wo bleiben sie? Vo blayben zi?
Dedeman Otel’de kalıyorum. Ich bleibe bei dedeman Otel. İh blaybe bay dedeman Otel.
Tanıştığımıza memnun oldum. İch bin zufrieden sie kennen zu lernen. İh bin zufrieden zi kennen zu lernen.
Ben de memnun oldum. Für mich auch. Für miş auh.
Almanya’dan geliyorum. Ich komme aus Deutschland. İh kome aus Doyçland.
İtalyan’ım. Ich bin İtaliener. İh bin İtalyener.
Bir evde kalıyorum. Ich bleibe in eine Wohnug. İh blaybe in ayne voğnung.
Bir pansiyonda kalıyorum. Ich bleibe in eine pension. Ih blaybe in ayne pensiyon.
Arkadaşımın yanında kalıyorum. Ich bleibe bei meinem freund. Ih blaybe bay maynem froynt.
Mesleğiniz nedir? Was ist ihr Beruf? Vas ist iyr beruf?
Doktorum. Ich bin Arzt. Ih bin artst.
Ne iş yapıyorsunuz? Was machen Sie? Vas mahen zi?
Öğretmenim. Ich bin lehrer. Ih bin leğrer.
Bunun adı ne? Was ist das? Vas ist das?
Bu bir anahtar. Das ist ein Schlüssel. Das ist ayn şlüsel.
Bu kim? Wer ist das? Veğer ist das?
Bu Ayşe hanım. Das ist Frau Ayşe Das ist Frau Ayşe
Tuvalet nerede? Wo ist die WC? Vo ist di ve WC?
Nereye gidiyorsunuz? Wohin ge Sie? Vohin geyen zi?
Otele gidiyorum. Ich gehe zum otel Ih gehe zum otel.
Nereden geliyorsunuz? Woraus kommen Sie? Voraus komen zi ?
İstanbul’dan geliyorum. Ich komme aus istanbul. İh kome aus istanbul.
Yakında bir lokanta var mı? Ist hier in der nache ein Restaurant? İst hiyr in de neğe ayn restoran?
Evet karşıda bir tane var. Ja, drüben ist eines. Ya, drüben ist ayns.
Burada ucuz bir otel var mı? Gibt es hier ein billiges otel? Gibt es hiyr ayn biliges otel?
Tren ne zaman kalkıyor? Wann führt der zug? Van feğrt der zug?
Şehir merkezine nasıl gidebilirim? Wie komme ich in der stadtzentale? Vi kome ih in de ştat sentrale?
Dosdoğru gidiniz. Gehen Sie ganz gerade aus. Gehen zi gants grade aus.
Hangi otobüs Taksim’e gider? Welcher Bus fahrt nach Taksim? Velşer bus feğrt nah Taksim?
87 nolu otobüs Taksime gider. Die nummer 87 fahrt nach Taksim. Di numa ziben-ahtsig feğrt nah Taksim.
Biraz İtalyanca biliyorum. Ich kann etwas Italienisch. Ih kan etvas italyeniş.
Lütfen kelimeyi sözlükte gösteriniz. Bitte zeigenSie das Wort im Wörterbuch. Bite zegen zi das vort im vörerbuch.
Lütfen daha yavaş konuşun iyi anlamıyorum. Bitte sprechen Sie lungsamer. Ich kann Sie nicht gut verstehen. Bite şprehen zi langsama. Iş kan zi niht gut ferşteteyen.
Bir dakika sözlüğe bakayım. Einen moment,ich schaue mal in das Wörterbuch. Ayn moment, ih şaue mal in das vörterbuh.
Lütfen bana yardım edebilir misiniz? Können Sie bitte mir helfen? Könen zi miyr helfen?
Lütfen bana istasyonu tarif edebilir misiniz? Können Sie bitte mir beschreiben wo dieStation ist? Könen zi bite miyr beşrayben vo di ştatsyon ist?
Bazı yolar trafiğe açık, bazıları kapalı. Manche Strasse sind offen, manche sind gesperrt. Manşe ştrasen zint ofen,manşe zint geşpert.
İstanbul yolu açık mı? Ist die istanbul strasse offen? İst di istanbul ştrase ofen?
Hayır kar yüzünden kapalı. Nein,wegen schnee ist Sie gesperrt. Nayn, vegen şneğ ist zi geşpert.
Dolu yağıyor. Es hagelt. Es hagelt.
Kar zincirleri gerekli . Es braucht Schnee Ketten. Es braucht şneğ keten.
Yollar buz tutmuş. Die strasse hat Eis gefroren. Di ştrase hat ays gefoğren.
Yağmur yağacak. Es wird regnen. Es vird regnen.
Pasaportunuz lütfen! Ihr Pass bite! İyr pas bite!
Buyrun pasaportum. Bitti sehr. Bite seğr.
Vizeniz var mı? Haben Sie visum? Haben zi vizum?
Evet var. Ja ich habe. Ya ih habe.
Türkiye’ye niçin geldiniz? Warum sind Sie in die Türkei gekommen? Varum zind zi in di Türkay gekomen?
Tatilimi geçirmek için. Um mein urlab zu zu verbringen. Um mayn urlab su ferbringen.
Vizem yok. Ich habe kein visum. İh habe kayn vizum.
Vizemi buradan alabilir miyim? Kann ich mein visum von hier abholen? Kan ih mayn vizum fon hiyr abholen?
Konsolosluğumuza telefon edebilir miyim? Kann ich mein konsulat anrufen? Kan ih mayn Konzulat anruğfen?
Transit yolcuyum. Ich bin Transit Passagier. İh bin transit pasağer.
Burada bir gün kalacağım. Ich werde hier nur ein Tag bleiben. İh verde hiyr nuğr ayn tak blayben.
Gümrüğe tabi eşyanız var mı? Haben Sie was Zollpflichtig ist? Haben zi vas zolpflihtig ist?
Nerede para bozdurabilir miyim? Wo kann ich geld wechseln? Vo kan iş geld vekseln?
Burada exchange bürosu var. Hier ist ein wechseln Büro Hiyr ist ayn veksel büro
Ne bozduracaksınız? Was verden Sie wechseln? Vas verden zi vekseln?
… bozdurmak istiyordum. Ich will … wechseln. İh vil … vekseln.
Kaç … bozdurmak istiyorsunuz? Wieviel … möchten Sie wechseln? Vifil Mark möhten zi vekseln?
Bu adrese gitmek istiyorum. Ich will zu dieser Adresse gehen. İh vil zu diğza adrese geyen.
Sheraton hotele gitmek istiyorum. Ich will zu Sheraton Hotel gehen. İh vil zu Şheraton hotel geyen.
Marmarise gitmek istiyorum. Ich will nach Marmaris gehen. İh vil nah Marmaris geyen.
Tren istasyonuna gitmek istiyorum. Ich will zum Bahnhof gehen. İh vil zum bağnhof geyen.
Kimliğiniz lütfen! Ihr Personalaus-weis bitte! Ihr Personalaus-vays bite!
İyi yolculuklar. Gute Reise. Gute rayze.
Lütfen bir broşur verirmisiniz? Können Sie bitte ein prospekt geben? Könen zi bite ayn proşpekt geben?
Bavulumu bulamıyorum. Ich kann mein Koffer nicht finden. İh kan mayn kofa niht finden.
Kayıp eşya için nereye başvurmalıyım? Wo muss ich Verluste Zachen anmelden? Vo mus ih ferluste zahen anmelden?
Otobüs durağı nerede? Wo ist der Busbahnhof? Vo ist der busbağnof?
Otel adresim budur. Dies ist meine Otel Adresse. Dis ist mayne Otel adrese.
Sola dönünüz. Gehen Sie links rein. Geyen zi links rayn.
En kestirme yol burası. Dies ist die beste Abkürzung. Dis ist di beste abkürtsung.
Üçünçü caddeden sola dönü nüz. Gehen Sie von der dritte Strasse links rein. Geyen zi fon de drite ştrase links rayn.
Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz. Gehen Sie etwas, dann rechts rein. Geyen zi etvas dan rehts rayn.
Köprüden geçince sağa dönünüz. Nach der brüke gehen Sie rechts rein. Nah der brüke geyen zi rehts rayn.
Sonra bir daha sorunuz. Dann fragen Sie wieder. Dan fragen zi viğda.
Oraya otobüsle gidebilirsiniz. Dahin können Sie mit Bus gehen. Dahin könen zi mit bus geyen.
Karşıda. Drüben. Drüben.
Üçüncü sokak. Dritte Strasse. Dritte ştrase.
Birinci cadde. Erste Strasse. Erste ştrase.
Çok yakın. Zehr nah. Zehr nağ.
Meydan. Platz. Plats.
Üçüncü bina. Dirite Gebaeude. Drite geboyde.
Biraz uzak. Etwas weit. Etvas vayt.
Sultanahmet’e ne taraftan gidebiliriz? Von wo kann ich nach Sultanahmet gehen? Fon vo kan ih nah sultanahmet geyen?
Lütfen bana haritada yolu gösterir misiniz? Können Sie die Strasse bitte auf die Karte mir zeigen? Könen zi di ştrase bite auf di karte miyr zaygen?
Şile buraya ne kadar uzaklıkta? Wie weit ist Şile von hier aus? Vi vayt ist Şile fon hiyr aus?
Affedersiniz! Ayasofya’ya giden yol bu mu? Entschuldigen Sie! Ist die Strasse nach Ayasofya? Entşuldigen zi! Ist di ştrase nah Ayasofya?
Bu yol tek yönlü mü? Ist diese Strasse Einseitig? Ist di ştrase einsaytig?
Doğru yolda mıyım? Bin ich auf den richtigen Weg? Bin ih auf deyn rihtigen veğ?
İzmit’e giden yola nasıl çıkarım? Wie kann ich auf die İzmit Strasse kommen? Vi kan ih auf di İzmit ştrase komen?
Sakarya’ya kadar dosdoğru gidin. Gehen Sie bis Sakarya ganz gerade aus. Geyen zi bis Sakarya gans grade aus.
Yüz metre ileriden sola dönün. Nach hundert Metern links rein. Nah hundert metern links rayn.
Yanlış yoldasınız, sekiz kilometre kadar geri gidiniz. Sie sind auf den falschen Weg. Sie müssen ungefar acht Kilometer zürück gehen. Zi zind auf falşen veğ. Zi müsın ungefeğr aht kilo-meta sürük geyen.
Hız sınırını aştınız. Sie haben die Geschwindigkeitsgrenze überholt. Zi haben di geşvindikkayt grense überhold.
Çok hızlı sürüyorsunuz. Sie fahren zu schnell. Zi fağren zu şnel.
Ehliyetiniz lütfen! Ihr Führerschein bitte. İhr füreşayn bite.
Bu bölgenin yol haritası var mı? Gibt es eine landkarte von diese umgebung? Gibt es ayne lantkarte fon diğze umgebung?
Nerede … bulabilirim? Wo kann ich …finden? Vo kan iş … finden
Bana fazla pahalı olmayan bir … önerebilirmisiniz? Können Sie mir einen / eine … empfehllen der nicht zu teuer ist? Könen si mir aynen / ayne … emfehle der niht zu toyer ist?
Buraya ne kadar uzaklıkta? Wie weit es von hier? Vi vayt es von hir?
Oraya nasıl giderim? Wie kommt man dahin? Vi komt man dahin?
En yakın….? Der, die, das, nachste…? Der, di, das negste…?
Fotoğrafçı. Der Photograf. Der fotograf.
Kitapçı. Die Buchhandlung Di buhhandlung.
Kütüphane. Die Bibliothek. Di bibliothek.
Gazete bayisi. Der Zeitungkios. Der zaytungkios.
Seyahat acentası. Das Reisebüro. Das raysebüro.
Banka. Die Bank. Di bank.
Karakol. Die Polizei. Di politzay.
Postahane. Das Postant. Das postant.
Doktor. Der Artz. Der artzt.
Eczane. Der Apotheker. Der apotheker.
Hastane. Das Krankenhaus. Das krankenhaus.
Çiçekçi. Der Blumenhand ler. Der blumenhandler.
Kasap. Die Metzgerei. Der metzgeray.
Balıkçı. Der Fischer. Dern fişher.
Fırın. Der Banckerei. Der bekeray.
Bakkal. Das Lebensmit-telgeschaft. Das lebensmi-telgeşeft.
Süpermarket. Der supermarkt. Der supermarkt.
Kuru temizlemeci. Der Waschsalon. Der vaşsalon.
Çamaşırhane. Der Waschsalon. Der vaşsalon.
Ayakkabı tamircisi. Die Schuhreparatur. Di şurreparatur.
Elektrikçi. Der Elektriker. Der elektriker.
Benzin istasyonu. Die Tankstelle. Di tankştele.
Sanat galerisi. Die Kunstgalerie. Di kunstgaleri.
Antikacı. Der Antiquitatenhandler. Der antikutatenhandler.
Kuyumcu. Der Juwelierladen. Der juvilerladen.
Güzellik salonu. Das Schönheitsinstitut. Das şönhaytsirstitut.
Kuaför. Der Friseurladen. Der frisörladen.
Mağaza. Der..laden / das ..geschaft. Der..laden / das ..geşeft.
Ayakkabı mağazası. Schuhladen. Şuladen.
Hediyelik eşya mağazası. Souvenirsladen. Sovenirsladen.
Yardım edebilir miyim? Kann ich Ihnen helfen? Kan ih ihnen helfen?
Ne istersiniz? Was wünschen Sie? Vas vünşen zi?
Mobilya. Möbel. Möbel.
Giyecek. Kleider. Klayder.
Ağır. Schwer. Şver.
Hafif. Leicht. Layht.
Büyük. Grob. Gros.
Küçük. Klein. Klayn.
Bu çok dar / geniş. Es ist zu eng / weit. Es ist zu eng / vayt.
Nereye ödemeliyim? Wo soll ich zahlen? Vo sol iş zalen?
Nakit ödeyebilir miyim? Kann ich bar bezahlen? Kan ih bar bezahlen.
Bedeni uydu mu? Ist das Ihre gröbe? İst das iğre gröse?
Koyu. Dunkel. Dunkel.
Açık. Hell. Hel.
Mavi. Blau. Blau.
Beyaz. Weiss. Vays.
Kırmızı. Rot. Rot.
Sarı. Gelb. Gelb.
Yeşil. Grün. Grün.
Turuncu. Orange. Orange.
Gri. Grau. Grau.
Siyah. Schwartz. Şvarts.
Lacivert. Marineblau. Marineblau.
Mor. Violett. Violet.
Kahverengi. Braun. Braun.
Pembe. Rosa. Rosa.
Bej. Beige. Beij.
Fildişi. Elfenbeinfarben. Elfenbaynfarben.
En yakın kitapçı nerede? Wo ist die nachste Buchhandlung Vo ist di negste buhhandlung?
En yakın gazete bayi nerede? Der nachste Zietungskios? Der negste zaytungkios?
Portakal. Orange. Orange.
Muz. Bannanen. Bananen.
Salatalık. Einen Kopfsalat. Ayn kopsalat.
Limon. Zitronen. Zitronen.
Elma. Apfel. Apfel.
Domates. Tomaten. Tomaten.
Patates. Kartoffel. Kartoffel.
Yağ. Butter. Butter.
Çikolata. Schokolade. Şokolade.
Şekerleme. Bonbons. Bonbons.
Ekmek. Brot. Brot.
Sandviç. Belegte brote. Belegte brote.
Patates kızartması Pommes Chips. Pomes cips.
Peynir. Kase. Kese.
Dondurma. Eis. Ays.
Kahve. Kaffee. Kaffe.
Süt. Milch. Milh.
Hamburger. Hamburger. Hamburger.
Salam. Salami. Salami.
Sosis. Eine Bratwurst. Ayn bratvurst.
Çay. Tee. Te.
Şeker. Zucker. Zuker.
Peçete. Servietten. Servieten.
Şişe. Eine flasche. Ayne flaşe.
Bir paket sigara. Eine Schachtel Zigaretten. Ayne şahtel zigareten.
Filtreli sigaralar. Zigareten mit filter. Zigareten mit filter.
Filtresiz. Ohne filter. One filter.
Uzun. Lange. Lange.
Hafif. Leichte. Layhte.
Sakız. Kaugummi. Kaugemi.
Sigara alırmısınız? Eine Zigarette? Ayne zigarete.

1 YORUM

Yorumla